Sunday, November 28, 2010

ಜಿಂದಾಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕೆ ?


1971gÀ°è ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ ¢||²æêÀÄw EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀjAzÀ ±ÀAPÀĸÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ GPÀÄÌ PÁSÁð£É, DgÀA¨sÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ 2 zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ SÁ¸ÀVAiÀi ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è CAzÀgÉ fAzÁ®jAzÀ F PÁSÁð£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. fAzÁ®gÀ §UÉÎ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÁªÀÅ F §UÉÎ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁVzÉ.  PÁgÀt, 

 ಅ. £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ:

DgÀA¨sÀzÀ°è F PÀA¥À¤AiÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èvÀÄÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉÃgÀÄ ºÀAazÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §¼ÁîjAiÀÄ vÉÆÃgÀtUÀ°èUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. FUÀ CzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°èzÉ.

       fAzÁ°UÀ¼ÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß §¼Áîj¬ÄAzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ UÉÆvÉÛÃ?

1.       PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃfAUï qÉÊgÉPÀÖgï, qÉÊgÉPÀÖgï (¥sÉÊ£Á£ïì), ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀįÉèà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÀAvÉ;

2.       ªÀĺÁgÁµÀÖçªÀÅ zÉñÀzÀ¯Éèà Cw ºÉZÀÄÑ GPÀÄÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ gÁdå, ºÁUÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀįÉèà PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß C°èUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ.

3.       PÀA¥À¤AiÀÄ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀ°è ±ÉÃPÀqÀ 59% QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ zÉñÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ.

4.       PÀA¥À¤AiÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï dUÀwÛ£À GvÀÛªÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄAvÉ, EzÀjAzÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ (CAzÀgÉ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀÄ, ¸Á® PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ) C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

5.       fAzÁ¯ï LgÀ£ï CAqï ¹×ïï PÀA¥À¤AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°èzÉ, ºÁUÀÄ EzÀgÀ ªÀÄÄRå PÀbÉÃj ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ fAzÁ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ  GPÀÄÌ PÁSÁð£ÉAiÀÄ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÆß  ªÀÄÄA§¬ÄUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ.

fAzÁ°UÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÉÄð£À PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÉÆzÀ® PÁgÀtUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ºÉÃUÉ PÀëÄ®èPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr.

ªÀĺÁgÁµÀÖç zÉñÀzÀ¯Éèà Cw ºÉZÀÄÑ GPÀÄÌ §¼À¸ÀĪÀ gÁdå«gÀ§ºÀÄzÀÄ  C°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀbÉÃj CxÀªÀ KeÉAmï ¸ÁPÀÄ, DzÀgÉ C°è FUÁUÀ¯Éà fAzÁ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁSÁð£ÉUÀ½ªÉ ºÁUÀÄ fAzÁ¯ï UÀÄA¦£À ªÀÄÄRå PÀbÉÃj ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è EzÉ. ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ªÁå¥ÁgÀ ¨É¼É¸À®Ä EµÀÄÖ ¸Á®zÉÃ? EzÀPÁÌV £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃj AiÀiÁPÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ? 

E£ÀÄß »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀįÉèà PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ EzÀÝgÉ C°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀA¥À¤UÀ½UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀî° CzÀPÁÌV £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀj¸À¨ÉÃQgÀ°®è C®èªÉÃ?

E£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀ 59% gÀµÀÄÖ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀ «µÀAiÀÄ - EªÀgÀÄ E°è ºÉýgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹, ±ÉÃPÀqÀ 59% PÉêÀ®  ªÀiË®åzÀ°è ªÀiÁvÀæ ±ÀÉÃgÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è C®è. ºÁUÉAiÉÄà µÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ ¢£ÀªÀ» £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjUÉ ¨sÉÃn PÉÆqÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EgÀĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß µÉÃgÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀASÉå ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¢£ÀªÀ» Kj½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ¯É¯Áè  £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?

ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾದಾಗ EzÀgÀ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èvÀÄÛ, EzÀ£ÀÄß fAzÁ°UÀ¼ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ vÉÆÃgÀtUÀ°èUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀgÀÄ. DUÀ PÉÆlÖ PÁgÀt PÁSÁð£É ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃj KgÀqÀÆ MAzÉà PÀqÉ EzÀÝgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.  DUÀ fAzÁ°UÀ½UÉ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀ°®è KPÉ?. ºÁUÀÄ FUÀ F ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ CzÀÄ ºÉÃUÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ?

 £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA§¬ÄUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ §zÀ®Ä PÁ¸ÉÆäÃ¥Á°l£ï ¹n, ¹°PÁ£ï ¹n, £ÀA§gï M£ï ¹n JAzɯÁè  d£À¦æAiÀÄvÉUÀ½¹gÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ KPÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ°®è,  EzÀQÌgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÉãÀÄ? EzÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ §zÀ®Ä CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£Éßà CªÀºÉüÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è µÉÃgÀÄzÁgÀjUÉ w½¸ÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃr PÀA¥À¤AiÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï dUÀwÛ£À GvÀÛªÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄAvÉ. EzÀjAzÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ (CAzÀgÉ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀÄ, ¸Á® PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ) C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV PÉÆnÖgÀĪÀ PÁgÀtªÉà ¤dªÁzÀ PÁgÀt. DzÀgÉ E°è fAzÁ°UÀ¼ÀÄ §ºÀıÀB ©aÑnÖgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ §aÑnÖgÀĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ. §ºÀıÀB ªÀĺÁgÁµÀÖç ¸ÀPÁðgÀ fAzÁ¯ï PÀA¥À¤UÀ¼À «¯ÉãÀPÉÌ M¦àUÉUÉ §ºÀıÀB £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA§¬ÄUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ  µÀgÀvÀÛ£ÀÄß ºÁQgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV fAzÁ°UÀ¼ÀÄ F PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ £ÁlPÀ DqÀÄwÛzÁÝgÉ.

. £ÀµÀ֪ɯÁè PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¯Á¨sÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ:

EAvÀºÀ zÉÆqÀØ PÀA¥À¤UÀ¼À£ÀÄß DgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÁUÀ DgÀA¨sÀzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ. ¯Á¨sÀ §gÀĪÀÅzÀÄ K¼ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÉà £ÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ.

ªÀÄÄA§¬ÄUÉ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdåPÁÌUÀĪÀ £ÀµÀÖªÉAzÀgÉ F PÀA¥À¤¬ÄAzÀ gÁdåzÀ ¥Á°UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¥Á¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  fAzÁ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ GPÀÄÌ PÁSÁð£É EwÛÃZÉUÀµÉÖà ¯Á¨sÀ PÁtvÉÆqÀVzÉ. FUÀ CzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ ¯Á¨sÀªÉ¯Áè ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ, £ÀµÀÖ PÉêÀ® PÀ£ÁðlPÀPÉÌ.

F ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄÄ PÀA¥À¤ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¹QÌzÉ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀqÉAiÀħºÀÄzÁVvÀÄÛ vÀqÉAiÀÄ°®è PÁgÀt, £ÀªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëöå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéxÀð. eÉÆvÉUÉ C¢üPÁgÀzÀ°èzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À  ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉÎ C©üªÀiÁ£À«®è¢gÀĪÀ ªÀÄA¢ C¢üPÁgÀzÀ°èzÀÄÝzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ EzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

ಕ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 96gÀµÀÄÖ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀÄ:

100 ±ÉÃgÀÄ ºÉÆA¢zÀݪÀ£À PÉÊ° EAzÀÄ PÉêÀ® 4 ±ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ.  CAzÀgÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 96gÀµÀÄÖ ±ÉÃgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÉ®ªÀÅ CAUÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀgÀ°è §AqÀªÁ¼À ºÀÆrzÉ. CªÀÅUÀ¼À ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÆ  PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÆrPÉzÁgÀgÀ£ÀÄß gÀQë¸À§ºÀÄzÁVzÀÝgÀÆ ¤zÉÝ ªÀiÁrzÀÝzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ F £ÀµÀÖ.

ಡ.        fAzÁ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß FUÀ JSW ltd JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¸À¯ÁVzÉ.

       FUÀ ºÉý £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ fAzÁ¯ïUÀ¼À §UÉÎ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀ¨ÉÃPÉ? ¨ÉÃqÀªÉÃ? JAzÀÄ.

 eÉÆvÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀA¥À¤ PÁ¬ÄzÉAiÀÄAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw CUÀvÀå, EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ KPÉ PÉÆnÖvÀÄ. PÀA¥À¤AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV EzÀÝ PÉ®ªÀÅ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
 

Wednesday, November 24, 2010

ಯಡ್ಡಿಯ ಮಂಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ........ ..............
ಯಡ್ಡಿ : ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಾಟ ಹೆಂಗೈತೆ?
ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ : ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ಆಟ ..
ಗಡ್ಕರಿ / ರಾಜನಾಥ್ : ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೂ ಕೇಳ್ಬೀಡಿ ( ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು)
ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ : (ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ) ಇವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಗ್ಗ್ ಬಡಿಯಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ
ಆಡ್ವಾನ: ನಂಗೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ವಾಜಪೇಯಿ : ನಂಗೇನೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು.
ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿ: ( ಕೆಮ್ಮುತ್ತ) ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಿ
ಈಶ್ವರಪ್ಪ : (ಗಂಭೀರವಾಗಿ) ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಾ... (ಗುರ್ ರ್ ರ್ ರ್ ...)
ಸುಷ್ಮಾ : (ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ) ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮಾಟ .........?
ಶೋಭಾ: (ಖುಷಿಯಿಂದ) ನೀವು ನೂರು ವರುಶ ಸುಖವಾಗಿ ....................